+
 1. Przedmiotem usługi jest przeprowadzenie wzorcowania obiektów pomiarowych wymienionych w ofercie.
 2. Zleceniodawca zobowiązuje się dostarczyć i odebrać z Laboratorium Pomiarów Temperatury LimathermSensor Sp. z o.o. przyrządy pomiarowe na własny koszt i ryzyko w ustalonym terminie. Zleceniodawca określa w zleceniu sposób dostarczenia i odbioru przyrządów pomiarowych. Jeśli przyrządy są dostarczane poprzez firmę kurierską, Zleceniodawca określa w zleceniu nazwę firmy i numer zawartej z nią umowy. W przypadku braku informacji o sposobie wysyłki, po wykonaniu usługi przyrządy zostaną odesłane na koszt Limatherm Sensor Sp. z o.o., z dopisaniem kosztów transportu do faktury za zrealizowane zlecenie.
 3. W przyrządu wzorcowania w siedzibie klienta, Zleceniodawca zobowiązany jest do zapewnienia dostępu do wzorcowanych przyrządów i zagwarantowania właściwych warunków środowiskowych podczas wzorcowania. W przypadku gdy warunki w miejscu pracy byłyby sprzeczne z przepisami BHP i zagrażały zdrowiu lub życiu pracownika wykonawca może odstąpić od realizacji zamówienia.
 4. Przyrządy pomiarowe dostarczone do wzorcowania powinny być sprawne i kompletne wraz z wyposażeniem (np. baterie, zasilacz) oraz instrukcje obsługi.
 5. Przyrządy pomiarowe powinny być dostarczone na adres: Limatherm Sensor Sp. z o.o. Laboratorium Pomiarów Temperatury, ul. Skrudlak 1, 34-600 Limanowa z dopiskiem "LABORATORIUM". Gwarantuje to dostarczenie paczki do Laboratorium w dniu dostarczenia jej do magazynu Limatherm Sensor. W innym przypadku może nastąpić opóźnienie realizacji usługi.
 6. W przypadku stwierdzenia niesprawności przyrządu lub konstrukcja dostarczonego przyrządu nie pozwalana przeprowadzenie usługi wzorcowania, Laboratorium odstąpi od wzorcowania, o czym poinformuje niezwłocznie Zleceniodawcę. Wystawiony zostanie protokół odstąpienia od wzorcowania z uzasadnieniem i pobrana opłata 100 zł/netto.
 7. Zlecenie wykonania usługi powinno zawierać: dane zleceniodawcy do wystawienia faktury, nazwę i numery fabryczne przyrządów pomiarowych (w razie braku nr fabrycznego, Laboratorium nadaje własny numer),dane osoby do kontaktu w sprawie wzorcowanych przyrządów (nr tel. e-mail).
 8. Laboratorium przeprowadza wzorcowania przyrządów pomiarowych zgodnie z metodami opisanymi w swoich procedurach pomiarowych, w zakresie określonym przez klienta. Aktualny zakres pomiarowy oraz zdolności pomiarowe CMC podane są na stronie Polskiego Centrum Akredytacji nr zakresu AP 108.
 9. Wykonanie usługi będzie dokumentowane wystawieniem świadectwa wzorcowania.
 10. Istnieje możliwość wykonania usługi w terminie krótszym niż standardowy, po wcześniejszym uzgodnieniu ceny uwzględniającej jej szybsze wykonanie.
 11. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych pomiarowych zapisanych w pamięci przyrządu przed wykonaniem wzorcowania oraz podczas jego adiustacji.
 12. Skargi dotyczące wykonanych usług wzorcowania należy kierować do Kierownika Laboratorium (tel.: +4818 330 10 50, fax.: +48 18 330 10 04, e-mail: [email protected]).
 13. Laboratorium zapewnia ochronę danych Zleceniodawcy, których stał się posiadaczem w wyniku realizowanego zlecenia oraz pełną poufność.

OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI USŁUG