+

Definicja wzorcowania

Działanie, które w określonych warunkach, w pierwszym kroku ustala zależność pomiędzy odwzorowywanymi przez wzorzec pomiarowy wartościami wielkości wraz z ich niepewnościami pomiaru, a odpowiadającymi im wskazaniami wraz z ich niepewnościami, a w drugim kroku wykorzystuje tę informację do ustalenia zależności pozwalającej uzyskać wynik pomiaru na podstawie wskazania.
Celem wzorcowania jest określenie kondycji metrologicznej wzorcowanego przyrządu, określającej jego przydatność do wykonywania pomiarów, w tym również przekazywania jednostki miary, lub poświadczenie, że wzorcowany przyrząd spełnia określone wymagania metrologiczne przy czym wynik wzorcowania poświadczany jest w świadectwie wzorcowania. Podczas wzorcowania musi być zachowana spójność pomiarowa, czyli nieprzerwany ciąg odniesień do wzorca krajowego lub międzynarodowego.

Co to jest akredytacja?

Akredytację należy rozumieć jako formalne uznanie przez upoważnioną jednostkę akredytującą kompetencji organizacji działających w obszarze oceny zgodności, czyli jednostek certyfikujących, inspekcyjnych lub laboratoriów do wykonywania określonych działań. Upoważnienie jednostki akredytującej jest zwykle uzyskiwane od rządu.
Akredytacja służy budowaniu i umacnianiu zaufania do wyników wzorcowań, badań i inspekcji, certyfikowanych wyrobów i usług, kwalifikacji certyfikowanych osób oraz certyfikowanych systemów zarządzania.
Zasady akredytacji ujęte są w międzynarodowych normach i wytycznych, w których określone są wymagania, zarówno dla jednostek akredytujących, jak i dla podlegających akredytacji jednostek oceniających zgodność. Uzyskanie akredytacji oznacza, że akredytowane podmioty zostały ocenione według tych norm i wytycznych.

Źródło: www.pca.gov.pl

Korzyści z akredytacji

Dla akredytowanych organizacji

 • certyfikaty, sprawozdania z badań, świadectwa wzorcowania i raporty z kontroli wydawane przez akredytowane przez PCA jednostki certyfikujące, inspekcyjne i laboratoria mogą być uznawane przez zainteresowane instytucje w krajach będących sygnatariuszami wielostronnych porozumień (MLA/ MRA)
 • akredytacja jest obiektywnym dowodem na to, że organizacje działają zgodnie z najlepszą praktyką
 • akredytacja jest istotnym argumentem przy wyborze dostawców na rynku krajowym i międzynarodowym.


Dla konsumentów

 • akredytacja podnosi wiarygodność wyników certyfikacji wyrobów
 • akredytacja wpływa na wysoką jakość wyrobów i usług oraz kompetencji personelu
 • dzięki akredytacji możliwe są wiarygodne i precyzyjne wyniki analiz oraz badań w obszarach związanych z bezpieczeństwem, zdrowiem i środowiskiem (np. analizy medyczne, badania mechaniczne, badania chemiczne)
 • akredytowane podmioty dostarczają wiarygodnych informacji, na podstawie których mogą być podjęte decyzje np. w zakresie ochrony środowiska
 • akredytacja przyczynia się do likwidacji barier w handlu poprzez wzajemne uznawanie procedur oceny zgodności (swobodny handel międzynarodowy jest stymulatorem wzrostu ekonomicznego).

Dla przemysłu

 • akredytacja jest niezbędnym narzędziem w procesie podejmowania decyzji oraz przy zarządzaniu ryzykiem. Organizacje mogą oszczędzić czas i pieniądze poprzez wybór akredytowanego, a zatem kompetentnego dostawcy usług oceny zgodności
 • akredytacja może posłużyć jako środek umożliwiający dostęp do rynków eksportowych w Europie i na świecie - w myśl zasady "badany lub certyfikowany raz - wszędzie akceptowany"
 • akredytacja zapewnia precyzyjne pomiary i badania przeprowadzane zgodnie z najlepszą praktyką, ogranicza liczbę wyrobów wadliwych, obniża koszty kontroli i produkcji oraz umożliwia wdrażanie innowacyjnych rozwiązań
 • akredytacja zmniejsza ryzyko w relacjach biznesowych.

Źródło: www.pca.gov.plZnaczenie metrologii w systemach zarządzania

Zadania metrologiczne w systemie zarządzania oraz sposób ich realizacji wynikają z ustalonego w organizacji systemu, zakresu tego systemu, zakresu tego systemu, wymagań dokumentów odniesienia, procesów realizowanych w organizacji, wykonywanych wyrobów lub świadczonych usług, wymagań przepisów prawnych i innych, wymagań i oczekiwań klientów, strategii i polityki organizacji oraz wielu innych czynników zewnętrznych i wewnętrznych, w tym kompetencji personelu.

Ustanawiając system zarządzania zgodny z wymaganiami normy ( ISO 9001, ISO 1401, PN-EN 18001, ISO TS 16949, ISO 22000) należy przede wszystkim przeanalizować wymagania właściwej dla systemu normy i na tej podstawie określić zadania metrologiczne.

Zadania metrologiczne dotyczące wyrobu/usługi w systemie zarządzania jakością wynikają z wymagań aktualnej normy PN-EN ISO 9001:2009 i określone są w poszczególnych punktach normy 7.1, 7.2, 7.6.
Organizacja powinna określić monitorowanie i pomiary, które należy wykonać, oraz wyposażenie do monitorowania i pomiarów potrzebne do dostarczenia dowodu zgodności wyrobu z określonymi wymaganiami. Organizacja powinna ustanowić procesy w celu zapewnienia, że monitorowanie i pomiary mogą być i są wykonywane w sposób, który jest spójny z wymaganiami dotyczący monitorowania i pomiarów.

Długość okresu pomiędzy wzorcowaniami

Wzorcowanie danego przyrządu pomiarowego należy powtarzać tak długo, jak długo przyrząd znajduje się w użytkowaniu i służy do pomiarów.

Terminy powtórnych wzorcowań powinny być ustalane przez samego użytkownika przyrządu pomiarowego i być zapisane w księdze jakości lub w dokumentach z nią związanych, np. procedurach ogólnych (jeśli stosuje on certyfikowany system zarządzania jakością np. wg normy ISO 9001) lub na podstawie doświadczenia.

Dla celów uproszczonych przyjmuje się, że dany przyrząd powinien być ponownie wzorcowany nie rzadziej niż raz do roku. Przyrządy przenośne, narażone na wstrząsy, z regulatorami mechanicznymi lub elektrycznymi i intensywnie eksploatowane powinny być wzorcowane częściej.

Najważniejsze czynniki, wpływające na wybór okresu między wzorcowaniami

 • ryzyko przekroczenia granicy błędu dopuszczalnego przez przyrząd pomiarowy w czasie jego używania;
 • koszt koniecznych działań korygujących gdy stwierdzono, że przyrząd nie był właściwy do stosowania w długim okresie;
 • tendencja do zużycia się i dryftu;
 • zakres i intensywność użytkowania;
 • zmienność charakterystyk w wyniku wpływu różnych czynników (warunki środowiskowe) jak np. temperatura otoczenia, wilgotność, ciśnienie,
 • zapis przebiegu konserwacji i serwisu;
 • częstotliwość i jakość sprawdzeń okresowych między wzorcowaniami;
 • stopień wyszkolenia personelu obsługującego


Podsumowanie
Nadzór metrologiczny nad posiadanym wyposażeniem pomiarowym jest niezbędny, chociaż jego rodzaj, zakres nadzoru i okresy sprawowania powinny być dobrane według potrzeb, o ile nie wynikają z przepisów prawa. Właściwe zadbane wyposażenie pomiarowe będzie dla nas rękojmią rzetelnych pomiarów skutkującą odpowiednią jakością produktów, usług i badań. Koszty zaniedbań mogą znacznie przekraczać nakłady związane z nadzorem, narażając niejednokrotnie podmiot gospodarczy na utratę wiarygodności, co może wiązać się z utratą klienta.


Informacje techniczne

Wyposażenie Laboratorium stanowią

 • termostaty kalibracyjne; zakres (-30 ÷ 240) °C,
 • piece rurowe poziome; zakres temperatur (200 ÷ 1200) °C
 • kalibratory temperatury zakres (50 ÷ 1100) °C
 • komórka punktu potrójnego wody 0°C
 • praska ciśnieniowa; zakres (0 ÷ 700) bar
 • skanery wielokanałowe


Wzorce pomiarowe posiadające spójność z państwowymi wzorcami jednostki miary

 • platynowe czujniki termometru rezystancyjnego SPRT Pt25
 • platynowe czujniki termometru rezystancyjnego Pt100
 • termoelement platyna -10% rod / platyna (typ S)
 • termoelement platyna -30% rod / platyna -6% rod (typ B)
 • oporniki wzorcowe
 • mierniki cyfrowe
 • kalibratory wielofunkcyjne